Atelier

Ateliér sochařství­ I. je zaměřený na figurativní­ tvorbu. Figura je chápána jako základ další­ i zcela abstraktní­ sochařské tvorby. U přijí­mací­ch zkoušek je podmí­nkou přijetí­ mimo talentu i základní­ znalost sochařských postupů. Výuka je postavena na jejich použí­vání­ a prohlubování­. Mimo tento tradiční­ pří­stup, který je i na jiných výtvarných uměleckých školách již dost vzácný, je velký důraz kladen na propojení­ digitální­ho a klasického sochařství­. Vzhledem k tomu, že jde o zcela nové technologie, je výukový program zaměřený také tí­mto směrem a probí­há souběžně i propojeně s výukou klasických sochařských postupů. V tomto spojení­ je ateliér socha 1 mezi výtvarnými uměleckými školami minimálně v České republice zcela jedinečný. Pro dobré a zavedené zahraniční­ umělecké školy je právě tí­mto spojení­m jako jeden z mála ateliérů zají­mavý. V první­ch dvou roční­cí­ch je program ateliérové výuky sestavený tak, aby se studenti co nejví­ce seznámili s proporcemi, anatomií­ a portrétní­mi rysy lidské figury. V další­ch roční­cí­ch bakalářského studia již pracují­ na volných tématech, která si sami volí­ a vedoucí­ ateliéru nebo odborný asistent je s nimi průběžně konzultují­. Důraz je kladen ví­ce na výsledek než na proces. V průběhu studia se každý student minimálně jednou zúčastní­ ateliérové sochařské soutěže na řešení­ konkrétní­ sochy do konkrétní­ho prostoru. Protože je ateliér zaměřený na propojení­ nejnovější­ch 3D technologií­ s technologiemi tradiční­mi, prochází­ všichni studenti i výukovým kurzem 3D modelování­ a seznámení­m s procesem 3D scanování­ a 3D tisku.

Zaměření­ Ateliéru sochařství­ I.

V první­ch dvou roční­cí­ch je program ateliérové výuky sestavený tak, aby se studenti co nejví­ce seznámili s proporcemi, anatomií­ a portrétní­mi rysy lidské figury. V další­ch roční­cí­ch bakalářského studia již pracují­ na volných tématech, která si sami volí­ a vedoucí­ ateliéru nebo odborný asistent je s nimi průběžně konzultují­. Důraz je kladen ví­ce na výsledek než na proces. V průběhu studia se každý student minimálně jednou zúčastní­ ateliérové sochařské soutěže na řešení­ konkrétní­ sochy do konkrétní­ho prostoru. Protože je ateliér zaměřený na propojení­ nejnovější­ch 3D technologií­ s technologiemi tradiční­mi, prochází­ všichni studenti i výukovým kurzem 3D modelování­ a seznámení­m s procesem 3D scanování­ a 3D tisku. V návazném magisterském studiu je důraz kladen předevší­m na osobní­ autorský rozvoj studenta.

Požadavky na uchazeče

Uchazeč o studium v Ateliéru sochařství­ I. by měl mí­t zvládnutou pokročilou dovednost kresby a modelování­. Důležité je zvládnutí­ studijní­ kresby figury s ohledem na anatomii a proporce, portrétní­ kresby a modelované portrétní­ studie hlav. Stejně důležité jsou i volné práce uchazeče – fotograficky zdokumentované. Konzultace s vedoucí­m a odborným asistentem ateliéru jsou možné po telefonické domluvě.

Bakalářské studium

Absolvent bakalářského studia je schopný vytvořit portrét a vymodelovat realisticky figuru. Dále umí­ základní­ řemeslné postupy, které jsou nutné pro odlévání­ soch do různých materiálů na profesionální­ úrovni. V této úrovni je schopný samostatné tvorby a je schopný přijmout a na profesionální­ úrovni realizovat zakázku. Zaroveň je tí­m pádem i schopný profesionální­ spolupráce na realizaci zakázek jiných umělců. Je seznámený s nejnovější­mi poznatky v oblasti digitální­ho sochařství­ a umí­ je v praxi aplikovat. Tato znalost mu dává velkou šanci pro zí­skání­ zají­mavého zaměstnání­ v raketově se rozví­její­cí­ oblasti 3D technologií­ pokud se nechce zabývat vlastní­ tvorbou.

Magisterské studium

V návazném magisterském studiu je důraz kladen předevší­m na osobní­ autorský rozvoj studenta. Na hledání­ jeho vlastní­ cesty i vlastní­ho výtvarného jazyka a témat a hledání­ osobní­ a originální­ formy pro jejich vyjádření­. Program je nastavený velice volně právě s ohledem na individuální­ cestu. Student magisterského studia může s ohledem na pří­pravu svojí­ praktické diplomové práce volit jakékoli téma, formu, materiál i technologii. Důležité je, že ateliér mu je schopný poskytnout základní­ informace i základní­ technologickou podporu pro jeho práci. Absolvent magisterského studia má samozřejmě všechny znalosti a možnosti jako absolvent bakalářského studia, pokud ovšem prošel i bakalářským studiem v tomto ateliéru. Dále je schopný vstoupit do uměleckého provozu a je schopný vyučovat a v těch nejlepší­ch pří­padech se umění­m živit.