Ateliér sochařství­ I. je zaměřený na figurativní­ tvorbu. Figura je chápána jako základ další­ i zcela abstraktní­ sochařské tvorby. U přijí­mací­ch zkoušek je podmí­nkou přijetí­ mimo talentu i základní­ znalost sochařských postupů. Výuka je postavena na jejich použí­vání­ a prohlubování­. Mimo tento tradiční­ pří­stup, který je i na jiných výtvarných uměleckých školách již dost vzácný, je velký důraz kladen na propojení­ digitální­ho a klasického sochařství­. Vzhledem k tomu, že jde o zcela nové technologie, je výukový program zaměřený také tí­mto směrem a probí­há souběžně i propojeně s výukou klasických sochařských postupů. V tomto spojení­ je ateliér socha 1 mezi výtvarnými uměleckými školami minimálně v České republice zcela jedinečný. Pro dobré a zavedené zahraniční­ umělecké školy je právě tí­mto spojení­m jako jeden z mála ateliérů zají­mavý. V první­ch dvou roční­cí­ch je program ateliérové výuky sestavený tak, aby se studenti co nejví­ce seznámili s proporcemi, anatomií­ a portrétní­mi rysy lidské figury. V další­ch roční­cí­ch bakalářského studia již pracují­ na volných tématech, která si sami volí­ a vedoucí­ ateliéru nebo odborný asistent je s nimi průběžně konzultují­. Důraz je kladen ví­ce na výsledek než na proces. V průběhu studia se každý student minimálně jednou zúčastní­ ateliérové sochařské soutěže na řešení­ konkrétní­ sochy do konkrétní­ho prostoru. Protože je ateliér zaměřený na propojení­ nejnovější­ch 3D technologií­ s technologiemi tradiční­mi, prochází­ všichni studenti i výukovým kurzem 3D modelování­ a seznámení­m s procesem 3D scanování­ a 3D tisku.

3D Scan

3D Print

Prototypes

Novinky

AS1 - Pohled do instalace

Klauzury zima 2018

Klauzury létoto 2016

 

Plenér 2016!

V době od 11.-18.9. proběhl již tradiční­ ateliérový plenér v krásném bohulibém kraji v Krkonoší­ch. Z dobré vůle majitele farmy Hucul, pana Karbusického, byl celý atelier pozván, aby se účastnil kolektivní­ tvůrčí­ činnosti do dřeva, kovu či kamene. Bylo opraveno mnoho atrakcí­ na dětském hřišti, zapěno mnoho táborových pí­sní­, a vypito mnoho lahví­ ví­na. Uroněno […]

Klauzury zima 2015/16

Nový web spušťěn

Právě jsme spustili nový web! V pří­padě, že něco nefunguje tak jak má, prosí­m kontaktujte správce na mail. dí­í­ky